FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในโรงไฟฟ้าที่ราชบุรี

วันที่ 15 ส.ค. 2562 )
 

บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในโรงไฟฟ้าที่ราชบุรี
 
วันที่ 14 ส.ค.62 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จัดซ้อมแผนเตรียมการรับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ หอหล่อเย็นชุดที่ 1 ความรุนแรงระดับ 3 ณ โรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้แผงแลกเปลี่ยนความร้อน หอหล่อเย็น ชุดที่ 1 ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้ลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการบัญชาการเผชิญเหตุตั้งแต่ความรุนแรง 3 ระดับ ทั้งการฉีดน้ำดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และซ้อมการอพยพคนออกนอกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินและให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกิดความชำนาญในการปฏิบัติตามแผน ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรีร่วมฝึกซ้อมแผนและสังเกตการณ์
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี