FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 62

วันที่ 20 ส.ค. 2562 )
 

ราชบุรีจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 62
 
วันที่ 20 ส.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 62 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยทุกองค์กรศาสนาร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ภายในพิธีมีผู้นำทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ของจังหวัดราชบุรีร่วมประกอบพิธีทางศาสนาของตน พร้อมกับส่วนราชการ สถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายศาสนาสนิกชนทุกศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม
 
นางสาวโชติการ์ หลาบมาลา ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี