ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีจัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555”

วันที่ 15 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
           นายคงศักด์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมากหน่วยงานภาครัฐได้มีการบูรณาการแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงได้ร่วมกันจัดทำแผนอำนวยการความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ 
          เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดราชบุรี ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จึงได้มีการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร กิจกรรมที่สำคัญ คือ การตรวจสอบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ การตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและรถส่วนบุคคลทั่วไป การประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ซึ่งดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ศูนย์บริการและจำหน่ายรถ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ช่วงระหว่างวันที่ 1.30 ธันวาคม 2554 และการซักซ้อมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ การเตรียมพร้อมของตัวรถและผู้ขับรถและจัดการเดินรถให้เพียงพอเกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น จัดทำสื่อสปอตวิทยุการตั้งด่านตรวจการเพื่อตรวจสอบความพร้อม ความเข็งแรงและปลอดภัยของรถที่นำมาใช้บนท้องถนน การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1584 ของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจำจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี