FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 21 ส.ค. 2562 )
 

ราชบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2562
 
วันที่ 21 ส.ค. 62 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี
ซึ่งจังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ 111 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 274 ชุมชน 838 หมู่บ้าน จำนวน 168,583 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ตลอดจนประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับจังหวัดให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 50 คน
 
โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน พร้อมการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
 
นางสาวโชติการ์ หลาบมาลา ข่าว
วรปรัชญ์ ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี