FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดโครงการเสริมพลังสร้างโอกาสการทำงานอย่างเป็นสุข

วันที่ 21 ส.ค. 2562 )
 
ราชบุรีจัดโครงการเสริมพลังสร้างโอกาสการทำงานอย่างเป็นสุข
 
วันที่ 21 ส.ค. 62 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมพลังสร้างโอกาสการทำงานอย่างเป็นสุข ณ โรงแรมเดอะคาแนล ราชบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิและสวัสดิการด้านแรงงานสำหรับคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 สิทธิคนพิการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตร์จารย์ วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ ผู้พิการทางสายตา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้ตัวแทนจากสถานประกอบการที่รับผู้พิการเข้าทำงาน 160 คน
 
 
นางสาวโชติการ์ หลาบมาลา ข่าว
วรปรัชญ์ ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี