ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลโพธาราม

วันที่ 4 ก.ย. 2562 )
 

           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 87 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลโพธาราม การประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ผู้สนใจที่จะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลโพธาราม ให้ไปติดต่อขอดูสภาพพัสดุดังกล่าวได้ที่บ้านพักคูหิรัญ-คำเนียม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมกันในวันที่ 12 กันยายน 2562 ในเวลา 10.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3235 5300 ต่อ 642

            กำหนดขายทอดตลาดพัสดุของโรงพยาบาลโพธารามในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บ้านพักคูหิรัญ-คำเนียม โรงพยาบาลโพธาราม ให้ผู้เข้าประมูลราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. -14.30 น. และคณะกรรมการจะดำเนินการเปิดประมูลตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

                     


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี