ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล.(2521)และอาคารเรียนแบบ 318ล.(2526)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 5 ก.ย. 2562 )
 

            โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ318 ล.(2521)และอาคารเรียนแบบ 318ล.(2526)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,024,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/sesa08.go.th/bangpaeschool1หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี