ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

วันที่ 10 ก.ย. 2562 )
 

               เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ซอยข้างโรงงานนายวรยุทธ กิจกูล หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,061,243.84 บาท (สามล้านหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Pracurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่ายทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sridonpai.go.thหรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-248174 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี