ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559-2561

วันที่ 10 ก.ย. 2562 )
 

            สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 361 รายการ ราคากลาง 116,157 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

            กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -10.30 น. เริ่มสู้ราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มงานจัดซื้อ (เดิม) เลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            วิธีการขายทอดตลาด ผู้สู้ราคาต้องเสนอราคาพัสดุขั้นต่ำตามที่กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กำหนดไว้ โดยเสนอราคาแต่ละครั้งจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้สู้ราคาสูงสุดในขณะนั้น จำนวน 3 ครั้ง เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้น คณะกรรมการขายทอดตลาดจะตกลงเคาะไม้ขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับการประมูล โดยผู้สู้ราคาเมื่อเสนอราคาแล้วไม่สามารถยกเลิกการเสนอราคาได้

            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสภาพพัสดุที่ขายทอดตลาดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-334959 ต่อ 108 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี