ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 12 ก.ย. 2562 )
 

           โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,080.00 บาท (หกแสนแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

            1.กล้องจุลทรรศ์ ชนิดกระบอกตาคู่ จำนวน 3 กล้อง

            2.มัลติมิเตอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

            3.สมาร์ทเลนส์ (Smart Lens) กำลังขยาย 50x จำนวน 3 ชุด

            4.ชุดกลั่นลำดับส่วน  จำนวน 1 ชุด

            5.เครื่องวัดค่า PH แบบปากกา จำนวน 7 เครื่อง

            6.เตาไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

            7.ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ชุด

            8.ชุดทดลองกฎของโอห์ม จำนวน 6 ชุด

            9.ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด

            10.ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน จำนวน 6 ชุด

            11.หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC จำนวน 6 เครื่อง

            12.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา จำนวน 6 เครื่อง

            13.ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง จำนวน 6 ชุด

            14.ชุดสาธิตพลังงานจลน์ของแก๊ส จำนวน 6 ชุด

            15.ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก จำนวน 6 ชุด

            16.กล่องแสง จำนวน 6 ชุด

            17.รถทดลองกลศาสตร์ จำนวน 6 คัน

            18.ชุดขดลวดเหนี่ยวนำ จำนวน 6 ชุด

            19.ชุดทดลองความเต้นดึงและความเครียดดึง จำนวน 6 ชุด

            20.ชุดทดลองวัดแรงตึงผิวของของเหลว จำนวน 6 ชุด

            21.ชุดทดลองกฎของบอยล์ จำนวน 6 ชุด

            22.กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงดอป โซเนียนขนาด 10 นิ้ว แบบมีมอเตอร์ตามดาว จำนวน 1 ตัว

            23.กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา จำนวน 3 ตัว

            24.แผนที่ดาวละติจูด 18 องศาเหนือ จำนวน 24 แผ่น

            25.ทรงกลมท้องฟ้าใส จำนวน 1 ชุด

            26.กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

            27.แบบจำลองดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ จำนวน 1 ชุด

            28.เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

            29.ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง

            30.อากาศยานไร้คนขับพร้อมกล้อง จำนวน 1 ชุด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:-GP)ของกรมบัญชีกลาง

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/sesa08.go.th/bangpaeschool1หรือwww.gprocurement.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-381186 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี