ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองสระ-หุบตะโก บ้านหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด

วันที่ 18 ก.ย. 2562 )
 
          จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกาศราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองสระ-หุบตะโก บ้านหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-154 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
           ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้ดจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-334989 ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทาง อีเมล์ sunan.n@dwr.mail.go.th,rawi.n@dwr.mail.go.th  โทร.032-334989 หรือช่องทางตามที่ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.thและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 กันยายน 2562

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี