ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-397 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 18 ก.ย. 2562 )
 

           จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-397 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,734,300.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.thหรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำจะชี้แจงรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวในวันที่ 18 กันยายน 2562

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี