ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมมะลิไทยเหนือ ห้องน้ำชายและหญิงอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
          นางพูนศิรี ตันติกุลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบ้านโป่ง แจ้งว่า โรงพยาบาลบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมมะลิไทยเหนือ ห้องน้ำชายและหญิง อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน
          -ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 465,970 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
          2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
          3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 และพร้อมกันที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เวลา 10.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สถานที่ก่อสร้างในวันเดียวกัน
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นต่องานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ในวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3222-2744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bph.moph.go.th/ และ www.gprocurement.go.th //นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี