ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 20 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
             นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากมีนายจ้าง/สถานประกอบการหลายรายที่ยังไม่ได้พาแรงงานต่างด้าวเข้าพิสูจน์สัญชาติ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือให้นายจ้าง/สถานประกอบการของจังหวัดราชบุรี ที่ยังไม่ได้พาแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2555 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ ให้รีบดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มิฉะนั้นแรงงานต่างด้าวจะต้องถูกผลักดันส่งกลับประเทศ หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หากนายจ้าง/สถานประกอบการ มีข้อสงสัยขอให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-322261-2///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี