ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาวเวอร์ จำกัด

วันที่ 7 ต.ค. 2562 )
 

           นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก ผู้จัดการโครงการ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมายจากบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด โดยการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

            บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ แล้วเสร็จ และกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ดังนี้

1.วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ,เวลา 18.00-21.00 น. ณ ศาลา SML หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

2.วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ,เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

3.วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,เวลา 13.30 น. -16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

4.วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น แจ้งตอบรับได้ที่บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) คุณสุรพจน์ ปลีกล่ำ โทร 02-934-3233-47 ต่อ 520 มือถือ 08-6352-2121 โทรสาร 02-934-3248 E-mail:Surapot.p@cot.co.th ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชุมฯ ได้ที่ www.cot.co.th หรือ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี