ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)

วันที่ 7 ต.ค. 2562 )
 

           นายประดับ  กลัดเข็มเพชร  รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการและเทคนิคฯ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ และให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาฯ ได้รับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดำเนินโครงการฯ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี