ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 ต.ค. 2562 )
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการและนำแนวทาง "ประชารัฐ” เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผล            เป็นรูปธรรม ดังนี้ การเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารสาธารณะ           ที่เหมาะสม และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในองค์กรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและบุคลากร ในหน่วยงานของรัฐรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ให้ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับกฎหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้ทางหลวงราชบุรี ทางหลวงชนบทราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนทุกหน่วยงาน เพื่อสำรวจและดำเนินการแก้ไขด้านกายภาพถนน วิศวกรรมจราจร จุดเสี่ยง และจุดอันตราย รวมทั้งกำกับ ดูแลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความปลอดภัย

             


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี