ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษางานมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

วันที่ 9 ต.ค. 2562 )
 
           นายยุทธ  วัฒนกุล  ประธานมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เปิดเผยว่า เนื่องด้วย    ในวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบของการจัดตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า (ในพระบรมราชูปถัมภ์) มูลนิธิฯ แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งมูลนิธิ พระบารมีปกเกล้าฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงินทุนเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไป  คณะกรรมการมูลนิธิฯ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทวิช กลิ่นประทุม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี