ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

วันที่ 17 ต.ค. 2562 )
 

           นายประสพชัย  พูลเกิด  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้ ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1(งวดที่ 1) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,723.09 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,651.05 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,530.36 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,216.55 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,926.86 บาท ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 ใน วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ชดเชย 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ไม่ชดเชย 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,469.64 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 783.45 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี