ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

วันที่ 18 พ.ย. 2562 )
 

         นายดำรง  ใจยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เลขานุการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นฯ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กำหนดจัดงานวันสตรีสากลได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 จำนวน 15 สาขา 57 รางวัล โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จะพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นดังกล่าว จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทสื่อมวลชน จำนวน 4 รางวัล และประเภทสื่อสารมวลชน จำนวน 6 รางวัล

            ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบเสนอประวัติและผลงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : gender.dwf@hotmail.com ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โทร.0-2642-7770


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี