ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 21 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณองการบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก มาให้บริการแก่เกษตร ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน เวลา 10.00 น.
          นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยว่า การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยมีหน่วยงานต่างๆมาให้บริการแก่เกษตรกรในรูปแบบบูรณาการ การเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วย ในการปฏิบัติงานให้แก่เกษตรกร ณ จุดเดียว ในรูปกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดนิทรรศการ การบริการวิชาการ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข เกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก นิทรรศการดื่มนมแม่ ให้ความรู้การดูแลสตีตั้งครรภ์ การดูแลบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ และโภชนาการเด็ก นิทรรศการสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ การบริการ ในรูปแบบของคลินิกต่างๆ บริการทำหมันสุนัขและแมว แจกยาถ่ายพยาธิเกลือแร่และวิตามินปศุสัตว์ สาธิตการทำหญ้าหมักให้เกษตรเก็บไว้ใช้ในฤดูฝน ให้คำแนะนำการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ ให้คำแนะนำการป้องกันการกำจัดศัตรูพืช ให้คำแนะนำการปลูกพืช การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง บริการตรวจสอบสภาพน้ำ ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ตรวจหาค่าละลายของออกซิเจนให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ บริการการปรึกษากฎหมายปฏิรูปที่ดิน บริการความ รู้การจัดการระบบน้ำชลประทาน บริการความรู้ข้อมูลชุดดิน การปรับปรุงดิน แจกน้ำหมักและสารชีวภาพปรับปรุงดิน เกษตรจังหวัดราชบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในครั้งนี้ คาดว่ามีเกษตรกรจาก ตำบลต่างๆ ของอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มารับบริการ ประมาณ 500 ราย สำหรับผู้ที่เข้ารับการบริการต่างๆ ในงานนี้ ขอให้นำบัตรประชาชนไปด้วยเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแพ หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร 0-3231-5404 , 03231-5023 ได้ในวันและเวลาราชการ//นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี