ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 19 พ.ย. 2562 )
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี นายกรัฐมนตรีได้ปรารภในระหว่างการเดินทางตรวจราชการ เกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง ตลอดจนบริเวณอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดขอบของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หลายแห่งยังขาดการดูแลในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย           

            เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว จึงขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงถนนหนทาง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคเอกชน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยอาศัยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี