ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 พ.ย. 2562 )
 

           รองศาสตราจารย์พงศกร  พรรณรัตนศิลป์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน -31 ธันวาคม 2562 ภาคการศึกษาปลาย วันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2563 ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลสอบพร้อมกับการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้สมัครสามารถใช้ผลการทดสอบ KKU-AELT มายื่นประกอบการสมัครได้) ดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบภาษาอังกฤษได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-202420,09-8885-3180


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี