ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดราชบุรี โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562

วันที่ 20 พ.ย. 2562 )
 

           นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยื่งขึ้นจึงขอเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน พ.ศ.2562 และประเภทธุรกิจที่ให้การสนับสนุนเป็นธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้

1.กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตรแปรรูป ประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร

2.กลุ่มผู้ผลิต หรือ ผู้ออกแบบในธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้แก่( 2.1) ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เช่น กีฬา นันทนาการ การแพทย์ และสปาเป็นต้น (2.2) ธุรกิจภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และทัศนศิลป์ (2.3) ธุรกิจการกระจายเสียงและดนตรี (2.4) ธุรกิจแฟชั่น เช่น สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับเป็นต้น (2.5) ธุรกิจการโฆษณา (2.6) ธุรกิจซอฟต์แวร์  

3. กลุ่มธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกิจการ เช่น เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบซอฟแวร์หรือระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

            คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดราชบุรีได้กำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินงบประมาณจะหมดก่อน โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โทร. 032 337932 ต่อ 104 และดาวน์โหลดเอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/ratchaburi

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี