ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 25 พ.ย. 2562 )
 

         นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti Corruption Museum) ณ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก นักเรียน เยาวชน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย 1.ลานสนุกคิด 2.เลือกทางเดิน 3.เมืองแห่งมนต์ดำ 4.ตีแผ่กลโกง 5.กำจัดกลโกง 6.วันชี้ชะตา 7.พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 8.เมืองแห่งแสงสว่าง 9.พลเมืองข่าว ป.ป.ช. และ 10.รวมพลังสร้างสังคมใสสะอาด

            ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถดาวน์โหลด แบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง หัวข้อแบบขอเข้าชม และส่งแบบคำขอเข้าชมมายังโทรสารหมายเลข 0 2280 2806 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สำนักต้านทุจริตศึกษา โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3836 ในวัน และเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี