ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3)

วันที่ 25 พ.ย. 2562 )
 

             นายประสพชัย  พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,225.48 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,451.79 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,509.25 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,798.76 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 17,833.29 บาท การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 3 ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,490.75 บาท 4.ข้าวเปลือหอมปทุมธานี ตันละ 1,201.24 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี