ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

วันที่ 25 พ.ย. 2562 )
 

          นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่น คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลได้ ณ สถานที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

            1.เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

            2.เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

            3.เขตพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ นอกจาก 1. และ2. ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี