ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(มหาชัย-ปากท่อ)

วันที่ 25 พ.ย. 2562 )
 

         นายชยธรรม์  พรหมศร  ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด บริษัท แปซิฟิค คอนซัลแทนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตน์ จำกัด และบริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟฟ้าทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รังสิต-สถานีบ้านภาชี มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา ตลิ่งชัน –นครปฐม และมหาชัย-ปากท่อ

            เนื่องจากแนวเส้นทางช่วงมหาชัย-ปากท่อ อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอต่อ สผ.มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน สนข.จึงได้กำหนดจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางโครงการระบบไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อ ระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (มหาชัย-ปากท่อ) เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ และขั้นตอนการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี

            ขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำหรับจังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ,เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น 3 เทศบาลตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกรุณาแจ้งการเข้าร่วมประชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2551 4169 ต่อ 331 หรือ 08 7502 2469


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี