ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2562 )
 

              นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม สำหรับในปี 2562 ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ "Stop Soil Erosion,Save our Future:ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีพระราชทานรางวัล "King Bhumibol World Soil Day Award” การจัดแสดงนิทรรศการ การเสวนาทางวิชาการนานาชาติ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี