ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563

วันที่ 26 พ.ย. 2562 )
 

          นายประศาสน์ สุขอินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอเรื่องการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปี 2562/2563 และมาตรการรองรับโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้หน่วยงาน คณะกรรมการลุ่มน้ำ และประชาชนทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีบางพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำไม่เพียงพอสนับสนุนการทำนาปรังปี 2562/2563 การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 (ทั้งประเทศ) รวม 30,126 ล้าน ลบ.ม. แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 รวม 17,587 ล้าน ลบ.ม. แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง       ปี 2562/63 ปริมาณน้ำต้นทุนทั้งประเทศ สำรองน้ำต้นฤดูฝน ปี 2563 รวม 12,539 ล้าน ลบ.ม.การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 (7 จังหวัด ลุ่มน้ำแม่กลอง) รวม 10,100 ล้าน ลบ.ม. แผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง   ปี 2562/63 รวม 5,700 ล้าน ลบ.ม. สำรองน้ำดิบฤดูฝน 2563 รวม 4,400 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์น้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 24.00 น. เขื่อนวชิราลงกรณ ความจุสูงสุด 8,860 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ 155 ม.รทก. เขื่อนศรีนครินทร์ ความจุสูงสุด 17,745 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ 180 ม.ร.ทก. น้ำใช้การรวมทั้ง 2 เขื่อน 9,978.27 ล้าน ลบ.ม.

ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาขอประชาสัมพันธ์ให้ทางสำนักงานอำเภอ หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรทุกท่านได้รับทราบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-602072


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี