ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 23 ม.ค. 2563 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงมีบัญชาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5               ที่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

1.มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ให้ลดมลพิษจากการขนส่งและจราจร โดยการเข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองเพื่อไม่ทำให้การจราจรติดขัดตลอดจนการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง ให้ควบคุมการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการฯ และหลักวิชาการ ให้ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยหากมีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษจากโรงงานให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งขยายเครือข่ายแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น       เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของประชาชนในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชน/เมือง      ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการตรวจสภาพรถยนต์ของทางราชการ ไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดับเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ และการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและภาคส่วนอื่น

จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี