ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยมอญ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 ม.ค. 2563 )
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยมอญ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ วัดนครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยนำเสนออัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ ให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชม และศึกษาวิถีชีวิตให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญ ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมอญ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยมอญ ซุ้มการสาธิตการทำอาหารมอญ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมรำมอญ อำเภอโพธาราม รำมอญ ฟ้อนประทีป อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รำลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม รำวงสองภาษาและการแสดงกลองยาว อำเภอบ้านโป่ง อำเภอบ้านแพ้ว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี