ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 ม.ค. 2563 )
 

              นางสาวสุกี  ศรีสุเทพ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มีประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 คน คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดราชบุรี หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดราชบุรี มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

          ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3232 1678


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี