ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประกาศให้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเป็นเขตปลอดการใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 4 ก.พ. 2563 )
 

            นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ "มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ” ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จังหวัดราชบุรีจึงขอประกาศให้ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเป็นเขตปลอดการใช้ถุงพลาสติกและงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดงดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิดและงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในกรณีมีกิจกรรมภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การประชุม อบรม สัมมนาและอื่น ๆ ให้ใช้จาน ชาม บรรจุอาหาร หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว ชานอ้อย กล่องกระดาษ กล่องพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น  ให้ศาลากลางจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการภายใน เป็นเขตพื้นที่ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและเป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร  100 %  โดยห้ามเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและบุคคลใดนำภาชนะโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใช้ในเขตพื้นที่โดยเด็ดขาด  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทุกคนลด ละ เลิกการใช้และการรับถุงหิ้วพลาสติกจากร้านค้าและผู้ประกอบการอื่น ๆ และปฏิเสธการใช้โฟมบรรจุอาหารทุกรูปแบบ โดยรณรงค์ใช้ถุงผ้าและตะกร้าทำจากวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้โฟม ไม่ซื้ออาหารประเภทใส่กล่องโฟมและไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

ขอให้ส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี