ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 5 ก.พ. 2563 )
 

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 886,400.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคา รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pvlo-rri.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3231 5301, 0 3233 7802 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะโปรดสอบถามมายังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ pvlo-rri@dld.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ pvlo-rri.dld.go.thหรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี