ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 ก.พ. 2563 )
 

            นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลกำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา เป็นครูผู้สอนหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้

            ผู้สนใจส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ,ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เลขที่ 90 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี , หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง เว็บไซต์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หากแต่ละหน่วยงานมีผู้สนใจจำนวน 5 คนขึ้นไป ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี จะจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการแนะแนวการศึกษาแนะนำหลักสูตร วิธีการเรียนและสามารถยื่นใบสมัครในคราวเดียว โดยมอบหมายให้นางสาว สุมาลี เดชบุญพบ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ โทร. 0 3240 3801-5 ต่อ 122 มือถือ/ไลน์ 08 6414 3598 เป็นผู้ประสานงาน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี