ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรมป่าไม้ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 17 ก.พ. 2563 )
 

          กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ ยานพาหนะหรือรถยนต์ จำนวน 1 คัน ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpหรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรมป่าไม้ ผ่านทางอีเมล์ forest_10@forest.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี