ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 21 ก.พ. 2563 )
 

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 834,675.00 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://odpc5.ddc.moph.go.th,www.ddc.moph.go.th/หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3231 0764 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี