ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 110 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(w-bidding)

วันที่ 24 ก.พ. 2563 )
 

  จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความนาว 110 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,705,861.89 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvnweb.gpt.go.th/ratchaburiและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ ratchaburi@mail.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยจังหวัดราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/ratchaburiและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 3 มีนาคม 2563


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี