ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 27 ก.พ. 2563 )
 

            สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 14,800,000.00 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 4,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 3226-7 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ s_finearts1@ finearts.go.th/fad1หรือช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี