ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะกำแพงแก้ว วัดกำแพงแก้ว ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 3 มี.ค. 2563 )
 

            สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี กิจกรรมบูรณะกำแพงแก้ว วัดกำแพงแก้ว ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,478,000.00 (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1หรือwww.gprocurement.go.th

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีผ่านทางอีเมล์ s_finearts1@ finearts.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยสำนักงานศิลปากรที่ 1 ราชบรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1หรือwww.gprocurement.go.thในวันที่ 5 มีนาคม 2563

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี