ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนันสนุนโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 มี.ค. 2563 )
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนันสนุนโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-029 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนันสนุนโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-029 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,891,400.00 บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์ sunan.n@dwr.mail.go.th,torngof@gmail.comหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.thในวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี