ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกรับใหญ่

วันที่ 6 มี.ค. 2563 )
 

       เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ คือ แพร้านอาหาร จำนวน 1 หลัง และแพที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 15 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบึงกรับใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงกำหนดเงื่อนไขการประมูล ดังต่อไปนี้ 1. แพร้านอาหาร จำนวน 1 หลัง อัตราประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเดือน 2. แพที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 15 หลัง อัตราประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ 18,000 บาทต่อเดือน (หลังละ 1,200 บาทต่อเดือน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ประมูลต้องยื่นซองประมูลที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการรับซองประมูล” และยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา11.00 น. ณ ห้องกองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ และจะทำการเปิดซองประมูล เวลา11.30 น.เป็นต้นไป

คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคา ในราคาชุดละ 100 บาท ที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wwwkrabyai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3229 1298 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี