ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 13 มี.ค. 2563 )
 

             กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอทองผาภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,297,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,300.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง กรมป่าไม้ ผ่านทางอีเมล์ forest_10@forest.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี