ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2563

วันที่ 23 มี.ค. 2563 )
 

                นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย ทั้งยังเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดราชบุรี เลขที่ บัญชี 705 1 17450 9 หรือส่งเงินทอดผ้าป่าฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินเพื่อยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ (กรุณาแจ้งยอดเงินของท่าน พร้อมระบุชื่อที่อยู่ เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3233-7103


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี