ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอปากท่อ

วันที่ 24 มี.ค. 2563 )
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่อำเภอปากท่อ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16 ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก หมู่ที่ 3,4,5,6,7 ตำบลดอนทราย หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7 ตำบลอ่างหิน หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินสิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 183 ครัวเรือน (บ้านพักอาศัย)183 หลังคาเรือน (สถานที่ราชการ) 1 หลัง (พืชไร่) 7 ไร่ (พืชสวน) 4 ไร่ ภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลง เวลา 15.00 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

            ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี