ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 24 มี.ค. 2563 )
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ วาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ครัวเรือน (บ้านพักอาศัย) 1 หลังคาเรือน ภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลง เวลา 15.30 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

            ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี