ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

วันที่ 25 มี.ค. 2563 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปริมณฑล                   ได้ประกาศใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสั่งปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หรือสถานที่ที่มีคนแออัดเบียดเสียดเพิ่มขึ้นหลายแห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของประชาชนที่ถูกสั่งปิดสถานประกอบการออกจากกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลกลับสู่ภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการหรือออกคำสั่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรตี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ตามนัยมาตรา35(1)แห่งพระราชบัญญัติ 2558 โดยปิดสถานที่ดังต่อไปดังนี้ ในเขตจังหวัดราชบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง 2 เมษายน 2563 ได้แก่

            1.ร้านอาหาร ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใด ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

            2.สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท

            3.สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

            4.ศูนย์พระเครื่อง –พระบูชา และสนามพระเครื่อง –พระบูชา

            5.ศูนย์การประชุม หอประชุม ห้องประชุม สโมสร หรืออาคารสถานที่อื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ที่มีการจัดอบรม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมใด ๆ และมีคนมาร่วมมากกว่า 50 คน

            กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2(1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี