ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 31 มี.ค. 2563 )
 

          นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออกประกาศข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (CONSUMER PROTECTION GUARANTEE) พ.ศ.2555 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกตอ้งตามกฎหมายและมีการประกันการเยียวยาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคอันเป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้สินคน้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด และมีความประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันและเวลาราชการ

            ในระหว่างปี พ.ศ.2545-2556 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจแต่ละประเภทตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ดังนี้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี