ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์

วันที่ 1 เม.ย. 2563 )
 

           นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ  นายสัตยแพทย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและกรรมจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศในราชการกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณบดีคณะสัตว์แพทยศาสตร์ 1 คน ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2 คน ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายวว่าด้วยการป้องกันทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 1 คน ผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 1 คน และบุคคลทั่วไปซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2 คน

            ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ชั้น 5 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://vetservice.dld.go.th หัวข้อหลัก :ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ : รับสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ต้องกรอกใบสมัครและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปยังกรมปศุสัตว์ ดังนี้

            1.สมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ห้อง 510 ชั้น 5 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

            2.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)ไปยัง กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยถือเอาวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งเป็นวันยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี